phrase

The Small Tactical Optical Rifle Mounted (STORM) Micro-Laser Rangefinder (MLRF). Photo courtesy Program Executive Office Soldier . ...

word

Rất hợp với dáng em. Photo courtesy Siavash Ghadiri Zahrani . 'White lie' nghĩa là lời nói dối nhỏ nhặt , thường không gây hại...

phrase

'Take it or leave it' nghĩa là hoặc lấy hoặc không, không có lựa chọn nào khác, phải chấp nhận hoặc từ chối mà không được ra điều k...

phrase

'Sooner or later' nghĩa là một lúc nào đó trong tương lai, cuối cùng thì (chuyện gì đó sẽ xảy ra); sớm hay muộn, chẳng chóng thì ch...