word

Quan hệ rất chặt chẽ. Photo courtesy Rodrigo Della Fávera . 'Tight knit' nghĩa là liên hệt mật thiết, liên hệ chặt chẽ; tổ ch...