word

Photo credit: arstechnica . 'Shadow factory' nghĩa là nhà máy thiết kế sẵn; nhà máy dự trữ (để đề phòng có chiến tranh). ...