phrase

Anonymous pumpkin. Photo courtesy Telmo Pina e Moura . 'Trick or treat' có từ trick là đánh lừa, trò chơi tinh ma nghịch ngợm...