word

Photo courtesy Kārlis Dambrāns . 'Span-new' = brand new nghĩa là mới toanh (absolutely new, entirely new) . Ví dụ To he...

phrase

Trước lễ hội, thành phố rất sạch sẽ. Photo courtesy William Murphy . 'Spick and span' nghĩa là gọn gàng, ngăn nắp và sạch sẽ (s...