book

shared from Nguyễn Cảnh Bình , ----- Về Thomas Jefferson. Nhân Sơn Phạm dịch bài review cuốn sách về TJ, tôi gửi đây bài dịch của t...