work

Điểm a, Khoản 1, Điều 114, Luật Doanh nghiệp 2014 - Quyền của cổ đông phổ thông: “Cổ đông có quyền tham dự và phát biểu trong các Đại hội đ...

thinking

share from fb Trần Hùng Trung , ----- + Phạm Lãi theo phò vua nước Việt là Câu Tiễn, giúp Câu Tiễn đánh thắng Ngô Phù Sai, giúp nước Vi...