book

by Duyet The Nguyen , SÚNG, VI TRÙNG & THÉP (GUNS, GERMS AND STEEL) Jared Diamond Viết ra đây cũng nhằm ghi lại rằng Tết Đi...