book

Cuốn sách " In Confidence " ( "Đặc biệt tin cậy" ) của Anatoly Dobrynin chắn chắn là cuốn tài liệu nhiều tiết lộ ...

transform

An etching by Jan Luyken illustrating Luke 13:41-48 in the Bowyer Bible, Bolton, England. Dụ ngôn Người tôi tớ trung tín là một dụ n...