phrase

Vội về nhà nấu cơm, chồng thông cảm nhé. Photo courtesy Marcelo Braga . 'Pressed for time' nghĩa là cảm thấy/bị thúc bách về ...