phrase

Ẩn mình chờ thời*. Photo courtesy Iowa Public Radio Images . 'Bide one's time' nghĩa là kiên nhẫn đợi tới cơ hội làm việc...