phrase

Photo courtesy Tambako The Jaguar . 'Wring somebody's neck' nghĩa là vặn cổ ai (dùng để biểu lộ sự tức giận, đe dọa) (use...