work

cứ chỗ làm ở đâu thì chuyển nhà đến nơi đó :) ----- Chủ tịch Traphaco: 'Tôi mua nhà gần để sau này còn thấy công ty tiếp tục phát t...