word

The Last Supper -- For Dan Brown Fans*. Photo courtesy Ken and Nyetta . 'Last Supper' nghĩa là (tôn giáo) lần cuối cùng Chúa ...