word

hai người nhậu say quá rồi... Photo courtesy See-ming Lee . 'Party man' nghĩa là đảng viên trung thành/kiên trung (a member o...