phrase

Photo by Flavius Les on Unsplash "In for a shock" -> nghĩa là chắc chắn sẽ nhận được/trải nghiệm kết quả xấu, khó chịu, không ...