"Require the wisdom of Solomon" nghĩa là gì?

Photo by Josh Hild on Unsplash

"Require the wisdom of Solomon" = cần trí khôn của Solomon -> nghĩa là công việc khó, đòi hỏi trí thông minh, phải động não nhiều. Câu này có thể có nguồn gốc từ câu chuyện 'Lời phán xét của Solomon' trong kinh thánh Do Thái, hoặc Sách Trí tuệ Solomon, một trong những cuốn sách Kinh thánh về Ngụy thư.,

Ví dụ
She added that the federal (liên bang) and state governments “collectively require the wisdom of Solomon” to find a solution to border issues such as that presented by the Djokovic saga.

The United Nations is reported to recommend one policeman to 450 citizens. It does not require the wisdom of Solomon to see that the Nigeria Police is over stretched, over worked and consequently (do đó) ineffective.

It would require the wisdom of Solomon to get 15 that would gain approval (chấp thuận) across the province.

There’s no way around it. You’re going to have to split the baby, but it doesn’t require the wisdom of Solomon to get it right.

Ngọc Lân

Tags: ngoclan
Tags: phrase

Post a Comment

Tin liên quan

    Hôn nhân

    Tình dục