Journey in Life: 11/18/13

Search This Blog

Monday, November 18, 2013

"In the wings" nghĩa là gì?

Novello Theatre - Aldwych, London. Photo courtesy Elliott Brown.

'In the wings' là cánh gà, tức là khu vực được che kín ở hai bên sân khấu trong một rạp hát, nơi mà một diễn viên ngồi chờ để đóng thay cho một diễn viên khác nếu người đó bị bịnh hay không thể trình diễn được. Vì thế, in the wings có nghĩa là sẵn sàng hành động để thay thế cho một người hay một vật khác.

Ví dụ
Losing the team’s best kicker might have been a disaster (tai họa) if not for Coach Johnson’s thoughtful planning. Once he heard a rumor (tin đồn) that his star player might be transferring (chuyển sang) to another school in the fall, he began recruiting and training a replacement (người thay thế). With a talented newcomer in the wings (sẵn sàng hoạt động), he was ready for the new season.

Imagine clothes that resist stains (không dính bẩn)! Actually, they already exist, thanks to engineers working with very small materials (chất liệu nhỏ li ti). Plans for remarkable new medicines and powerful chips are in the wings. So expect those inventions to be developed soon.

Huyền Trang
VOA


Popular Now