word

Photo courtesy George Lu . Nếu một tình huống là ' black and white ', điều đó có nghĩa là bạn có quan điểm rõ ràng về nó. Bạ...