health

Huyết thanh thử nghiệm 'bí ẩn' đã được dùng cho hai bệnh nhân người Mỹ đầu tiên - bác sĩ Kent Brantly và người đồng sự, Nancy Write...

marriage

Many people spend more time planning the wedding than they do planning the marriage. ~ Zig Ziglar Previous post: Luyện tiếng Anh v...