phrase

Photo courtesy Tambako The Jaguar . 'Slog it out' nghĩa là chiến đấu, đấu tranh cho đến khi ngã ngũ (to argue or fight about ...