phrase

Bánh này mà mang tặng gái thì rất hiệu quả. Photo courtesy Coco Chocolate . 'Work a treat' nghĩa là rất hiệu quả (used to ind...

quote

"Tự ngôn", from dịch giả Trần Tiễn Cao Đăng : Photo courtesy markheybo . Tôi kính trọng những người nhất tâm đi theo đường ...