Journey in Life: 03/05/16

Search This Blog

Saturday, March 5, 2016

Trung tâm hỗ trợ DNNVV phía Bắc

I have a chim (team)...

Mười năm không gặp tưởng tình đã cũ
Một thời

"Work a treat" nghĩa là gì?

Bánh này mà mang tặng gái thì rất hiệu quả. Photo courtesy Coco Chocolate.

'Work a treat' nghĩa là rất hiệu quả (used to indicate that someone or something does something specified very well or satisfactorily; to be very effective).

Ví dụ
Pink Marc de Champagne Truffles - milk chocolate Marc de Champagne flavoured truffles dusted with freeze dried strawberries -should also work a treat, and cost €8.99 (145g).

What to sip with a pie? Some matches are obvious – dessert wine with apple pie is a smashing combination. Whether classic Bordeaux-styled sweeties like Barsac or Sauternes or a lovely Hungarian Tokaji they all work a treat.

Stuart is keen for brewers across London, the UK and the world to make their own beer from surplus bread (indeed as the launch last night, he was doling out instructions on how to make and adapt your own). This, we reckon will lead to all sorts of wild experimentation... a bread and butter pudding dessert beer, for instance, could work a treat.

Phạm Hạnh

"Tự ngôn"

"Tự ngôn", from dịch giả Trần Tiễn Cao Đăng:
Photo courtesy markheybo.

Tôi kính trọng những người nhất tâm đi theo đường mình đã chọn kể cả dù con đường ấy không thể cho họ tiền bạc và quyền lực, những thứ không thể thiếu để họ có thể tồn tại vững vàng trên thế giới này. Dù đó là con đường làm ra thứ nghệ thuật không dành cho đám đông dễ dãi, hay con đường hành động thiện nguyện, vân vân, chúng có một mẫu số chung: là con đường tạo ra những lượng giá trị và những trường sức mạnh không thể đong đếm bằng các hệ đo lường của thế giới vị vật chất. Họ, những người tạo ra và sở hữu thứ "quyền lực của kẻ không quyền lực". Tôi tự hào là một công dân trong nước cộng hòa đầy bất trắc, nhọc nhằn, song đẹp của họ.

Bài trước: Đời tôi cô đơn

Popular Now