phrase

Nàng đẹp, đó là điều không phải bàn cãi (Tự khuôn mặt nàng nói lên điều đó). Photo courtesy Jonathan Kos-Read . 'Speak for itself...