phrase

Photo by: Misunderstood Whiskey on Unsplash "Slip a Mickey" -> nghĩa là bí mật cho thuốc vào đồ uống của ai đó để khiến...

word

dù được đánh giá cao nhưng vẫn sẽ bị dỡ bỏ thôi...* Photo courtesy: Mobilus In Mobili . 'High opinion' nghĩa là đánh giá cao,...

word

tự nguyện thì dễ hơn là ép buộc, khó cho cảnh sát... Photo by Arturo Rey on Unsplash 'Tall order' = mệnh lệnh cao -> nghĩ...