word

Cupboard inspection. Photo courtesy hobvias . 'Cupboard love' có từ cupboard là tủ, và love là tình yêu. Cụm từ này chỉ sự b...