phrase

Lấy chồng như ở tù. Photo courtesy Daniel & Sharon Burka . 'Out on bail' có từ bail là tiền một người phải trả hoặc trả c...

phrase

Isaac becomes Corporal of Marines. Photo courtesy Jayel Aheram . 'Out of turn' có từ turn là lần lượt, đến lượt; vì thế cụm t...