health

thăm chùa Phong Hanh (không mặc phong phanh) và đền Sượt (thi/race sẽ ko trượt/failed)... vượt qua kiếp ...