phrase

Cháu không biết câu trả lời là gì đâu ạ! Photo by Filip Mroz on Unsplash "(It) beats me" = Đánh tôi đi -> cụm từ này ng...

phrase

Doanh thu lên xuống thất thường như tâm trạng phụ nữ. Photo by energepic.com from Pexels  "Show signs of (something)" = đưa...