phrase

Photo by  Raphael Lovaski “In name only” nghĩa là chỉ trên danh nghĩa thôi. Ví dụ During the 2020 Republican National Convention, Holtz spok...

phrase

Photo by  Artur Aldyrkhanov   "Even if only" = thậm chí chỉ để -> nghĩa là nên/phải làm (ít nhất là thế) dù chỉ vì một nguyên n...

phrase

Photo by  Collin Armstrong “At it again” = lại nữa rồi -> nghĩa là lặp lại hành động/thái độ. Ví dụ The Indians return home at 8 p.m. Fri...

phrase

Photo courtesy :  Amal Abdul Aziz "Bag your face!" = cất mặt vào túi đi! -> nghĩa là không muốn ai làm phiền; "Đi đi, để t...

phrase

Photo by  James Lee “Time and again” nghĩa là nhiều lần hoặc lặp đi lặp lại. Ví dụ Home sellers are told time and again the golden rules for...

word

Có ai nôn nao đến Xmas hemm :P Photo courtesy :  Brooke Weeber "Stocking stuffer" = nhồi rơm vào chiếc tất dài -> nghĩa là món ...

word

Nhìn mà hoa mắt luôn đó :D  Photo courtesy :  Youssef Rahoui "Pots of money" = chậu tiền -> nghĩa là số tiền rất lớn. Ví dụ  Be...