Journey in Life: 07/24/15

Search This Blog

Friday, July 24, 2015

"Table manners" nghĩa là gì?

Photo courtesy Ben Grey.

'Table manners' nghĩa là cách ăn lịch sự tại bàn (a pattern of behavior that is conventionally required of someone while eating).

Ví dụ
How to handle a friend with poor table manners?

He makes a joke of it every time I address the subject with him and thinks I'm being too strict about table manners at home.

Britain's Queen Elizabeth told Lewis Hamilton off for his bad table manners when he came to visit her for lunch.

The parents are so busy in these dual-career households that they hardly ever sit down together to eat as a family, so table manners don’t get passed on.

Phạm Hạnh

Đây, tiền đây...

shared from Anh Pham.
-----
- Anh Gếu, anh có muốn đi cùng em qua Singapore để xem cách người ta sống, cách người ta tổ chức xã hội không?

- Muốn lắm, nhưng không có tiền thì chúng ta sống bằng gì hả em?

- Anh đừng lo. Tiền đây chứ còn đâu nữa.

- Eo!!!

Bài trước: Lãnh tụ vĩ đại

Quốc kỳ Việt Nam ở Nhật Bản

hat tip to Nguyễn Tuấn.


Bài trước: Tiếng Việt được dùng phổ biến ở Nhật Bản

Đánh giá học sinh ở Nhật Bản khác gì Việt Nam?
So sánh Việt Nam với Nhật Bản thì buồn cười quá

Giá trị của sự riêng tư

Airfield Farm & House - Dundrum. Photo courtesy William Murphy.

The older I get the more i realize the value of privacy, of cultivating your circle and only letting certain people in. You can be open, honest, and real while still understanding not everyone deserves a seat at the table of your life.
~ Unknown

Càng lớn tuổi, tôi càng nhận ra giá trị của sự riêng tư, của việc nuôi dưỡng nhóm bạn và chỉ để những người nhất định trong nhóm. Ta có thể cởi mở, trung thực và chân thật trong khi hiểu rằng không phải ai cũng xứng đáng có một chỗ ngồi tại chiếc bàn cuộc sống của mình.

Hành trình đến tự do

Photo courtesy Richard Schatzberger.

Writing is my freedom, where I receive order from no one, not even from myself.
~ César Aira

Viết văn là tự do của tôi, nơi tôi không nhận lệnh của bất cứ ai, kể cả của chính tôi. (by Trần Tiễn Cao Đăng)

Chiếc bè nghệ thuật

Photo courtesy A.Davey.

Art has always been the raft onto which we climb to save our sanity. I don't see a different purpose for it now.
~ Dorothea Margaret Tanning

Nghệ thuật vốn luôn luôn là cái bè chúng ta trèo lên để cứu lấy sự lành mạnh tinh thần của mình. Giờ tôi [cũng] chẳng thấy nó có mục đích nào khác. (by Trần Tiễn Cao Đăng)

Popular Now