work

shared from fb Sơn Đức Nguyễn , ----- Ông chủ của Uniqlo nói thế này. Làm việc không phải vì tiền "Chưa bao giờ trong cuộc s...

work

[tăng giá trị bản thân, và giá trị doanh nghiệp] các công ty có tgđ yêu thích chạy (marathon) thì giá trị công ty cao hơn, các nhà đầu ...