phrase

Tự hứa với lòng mình đây là ly cuối cùng trong đời. Photo by  Toa Heftiba "Go on the wagon" = (thông tục) kiêng rượu, khôn...

phrase

Photo by  Roberto Nickson "Go commando" = Đi biệt kích, đặc công -> (thông tục) không mặc quần lót bên trong. Ví ...