economics

tq đánh thuế, và tôm hùm mỹ xuất khẩu vào tq giảm 65% so với mức đỉnh năm 2018, eu cũng học vở này luôn đánh thuế 8% tôm hùm mỹ, trong khi ...

phrase

Photo by: Allie on Unsplash "Earn a mint" có từ mint là nơi đúc tiền -> cụm từ này nghĩa là kiếm được rất nhiều tiền, n...