phrase

Photo by Tanushree Rao on Unsplash "A point of pride" có pride là tự hào -> cụm từ này nghĩa là vấn đề, chủ đề, điều có tầm qu...

phrase

Photo courtesy :  invision3r "Grasping at straws" = nắm chặt cọng rơm -> nghĩa là nỗ lực tuyệt vọng để cứu vãn tình hình tồi tệ...

phrase

Quyền cơ bản cần phải có. Photo by United Steelworkers "Right to work" nghĩa là quyền được làm việc. Tại Mỹ, luật "right-to-w...

phrase

Sai đâu sửa đó. Photo by Daniela Holzer on Unsplash "Right a/this/that wrong" nghĩa là sửa chữa lỗi lầm/sai trái. Ví dụ Now, she ...

phrase

Photo by Sheri Hooley on Unsplash "Within an ace of" -> nghĩa rất gần, suýt soát đạt được điều gì. Ví dụ Toyota man Ryo Hiraka...