phrase

Photo by ian dooley on Unsplash "Know from memory" -> nghĩa là có thể kể lại điều gì hoàn toàn dựa vào trí nhớ mà không cần th...

word

Đừng như bọn tôi! Photo courtesy: Mark Miller "Pig out" = ăn như heo -> nghĩa là ăn hau háu. Ví dụ I started to ask myself if I...

phrase

Photo by Jen Theodore on Unsplash "Bucket of bolts" = xô bu-lông -> nghĩa là máy móc như xe ô tô, xe máy đã cũ nát, hư hỏng. V...

phrase

Photo by Torsten Dederichs on Unsplash "Clear the deck" = rời khỏi boong tàu (chuẩn bị chiến đấu) -> nghĩa là dừng làm điều gì...