phrase

Photo by: Rob Mulally on Unsplash "Grow on trees" = mọc trên cây -> nghĩa là có nhiều hoặc dễ dàng đạt được. Ví dụ ...

economics

ko có tổ chức cụ thể nào gọi là "xã hội" cả, cái gọi là quy hoạch "xã hội" thật ra là mệnh lệnh nhà nước "đàn...

phrase

Photo by: Tu Trinh on Unsplash "Up for grabs" có từ grab là tóm, lấy -> cụm từ này nghĩa là có sẵn cho tất cả mọi người...

economics

là 'bàn tay vô hình' đã thúc đẩy mức sống của cơ man không biết bao nhiêu con người, thất bại thị trường là số ít so với/bị trà...

book

bao nhiêu năm qua ta đã sống không nhà, bao nhiêu năm qua ta đã sống xa nhà... 🙂 Bài trước: Cách mạng tháng 10 là của ai?

phrase

Photo by bongkarn thanyakij from Pexels "Pencil me in" = ghi lại cho tôi -> nghĩa là sắp xếp cuộc hẹn, ghi chú lại sự k...