phrase

Photo by  Annie Spratt "None of the above" -> nghĩa là không có cái nào (được đề cập) ở trên như vật dụng, sự lựa chọn trong da...

phrase

Photo by  Alex Mihai C "Queen it over (one)" = làm như bà chúa -> nghĩa là kiêu ngạo nắm quyền lực/sự điều khiển trước ai, thườ...

phrase

Chân dài quá theo không kịp. Photo by Илья Торопов from Pexels "Be no match for (someone/something) = không phù hợp với -> nghĩa là...

phrase

Photo by  zhang kaiyv "All over town" = lan khắp thị trấn -> nghĩa là được biết và chia sẻ trong khắp thành phố/thị trấn. Ví dụ...

phrase

Photo by  @felipepelaquim "All over the lot" = lan tràn cả lô/mớ -> nghĩa là lộn xộn, không có tính tổ chức. Ví dụ There are pl...

phrase

Photo by  Dave Lastovskiy "A hush fell over" = sự im lặng rơi xuống -> nghĩa là bỗng có sự yên lặng trong lúc đang ồn ào/sôi nổ...