phrase

1,2,3 bước đều bước. Photo by  Museums Victoria "Close ranks" = Hãy dồn hàng lại; hãy siết chặt hàng ngũ; ủng hộ và giúp ...

word

Làm cảnh cho đời. Photo by  Pineapple Supply Co. "Odds and ends" = Đầu thừa đuôi thẹo -> Đồ không quan trọng/không có ...

phrase

Mọi thứ vẫn luôn vận động. Photo by  Michal Pechardo "No end in sight" = Không thấy cái kết -> Không thể thấy trước kế...