phrase

Photo by  lan deng "Look a sight" = Nhìn dơ bẩn, nhớp nhúa và xấu xí. Ví dụ Whereas my sister will happily say, “I ...

phrase

Photo by  Louis Watson "Look kindly upon" = Được đón chào, được tán thành hoặc được làm vui mừng; thể hiện sự quý mến/thiệ...

phrase

Photo by  Artsy Vibes "Look/dress the part" = Ăn mặc/hành xử phù hợp và gây ấn tượng đúng với một vị trí hoặc vai trò cụ t...