phrase

Kết quả bầu cử đã quá rõ ràng. Photo by Andrea Widburg "More or less" nghĩa là ít hoặc nhiều hơn, xấp xỉ, tương đối, gần bằng... V...

phrase

Tối giản cho đời thanh thản. Photo by Jonathan Borba from Pexels "Less is more" hoặc "more is less" nghĩa là đơn giản l...

phrase

Trở ngại khi có quá nhiều vệ tinh. Photo by SpaceX from Pexels "More and more" nghĩa là ngày càng, hơn nữa, càng ngày càng (mức đ...