phrase

Mấy cái đứa này, sao cứ lén theo chị hoài thế! Photo by Brooke Cagle on Unsplash "Sneak up (on someone or something)" có sne...

word

Đẹp xuất sắc! Photo by keli Santos from Pexels  "Smoke show" không phải nói về chương trình thi hút thuốc lá nào đó đâu. T...

word

Photo courtesy Annabelle Marquette   "Peep show" có từ "peep" nghĩa là nhìn trộm. Từ này chỉ một loại chương trìn...

phrase

Chờ quài mà cơ hội không tới hén bà! Photo by Pedro Ribeiro Simões "Seize the day" có seize là nắm lấy, chộp lấy -> cụm ...