word

Vấn nạn đã tồn tại quá lâu rồi. Photo by Joe Piette "Go beyond (something)" nghĩa là vượt lên, vượt qua (đi lại) hoặc vượt ...

word

Bức ảnh được chụp vào ngày 26-5-2020, cảnh sát Minneapolis đang bắn hơi cay vào người biểu tình sau cái cái chết của George Floyd. Photo ...

word

Trump lúc này. Photo courtesy IoSonoUnaFotoCamera "Beyond the pale" nghĩa là quá giới hạn cho phép, không chấp nhận được, k...

word

Là chính mình thì có gì sai? Photo by Rosemary Ketchum from Pexels "Beyond me/someone" nghĩa là vượt quá giới hạn, khả năn...

word

Photo by: Road Trip with Raj on Unsplash "Gut-wrenching" = thắt ruột gan -> nghĩa là gây ra đau khổ về tinh thần hoặc c...