phrase

Photo by Erik Mclean on Unsplash "Blues and twos" -> nghĩa là các phương tiện khẩn cấp, như xe cảnh sát, xe cứu thương. Ví dụ ...

phrase

Photo by Elisabeth Wales on Unsplash "Do/try my utmost" có utmost là tối đa, cực điểm -> cụm từ này nghĩa là làm hết sức mình....

phrase

Photo by Sneha Cecil on Unsplash "Suck hind tit" = bú ti dưới cùng -> nghĩa là xếp hạng dưới cùng, hoặc gần như bét bảng; nghĩ...

phrase

Ôi không, ngã rồi!!! Photo by Brusk Dede on Unsplash "Suck the big one" -> nghĩa là rất tệ, đáng thất vọng, xáo trộn, rối loạn...

phrase

Photo by Bernie Almanzar on Unsplash "Going to tattle" -> nghĩa là sẵn sàng báo công an về hành vi xấu của ai. Ví dụ Jarrett B...