phrase

Photo by  sydney Rae "Put (one) on (one's) honor" = Buộc ai phải thề danh dự -> Buộc ai phải làm/nói một cách trung...

phrase

Photo by  Yoosun Won "Put (someone) in the dock" = Buộc ai phải ngồi ghế dành cho bị cáo (ở tòa án) = Cáo buộc/tố cáo ai đ...

word

Photo by: WallpaperCave Faustian bargain (thỏa thuận với quỷ) -> Đây là từ chỉ thỏa thuận của Faust, một nhân vật trong truyền thu...