word

Đây là bạn cáo hay bạn sói đây? Photo by  Kyle Glenn "Crafty devil" = Ranh ma -> Chỉ những người láu cá, lắm mánh khóe,...

phrase

Cái giá của việc làm "Idol". Photo by  Cassidy Kelley "Get the devil" = Bị la mắng, chửi bới hay sự tức tối bới ...

word

Đừng có liều nghen! Photo by  NeONBRAND "Devil-may-care" = Có ma mới quan tâm -> Liều, liều mạng, vong mạng, bất chấp t...

phrase

Nhìn anh có giống trai Hàn không? Photo by  Uğur Gürcüoğlu "Devil of a job" = Công việc của ma quỷ -> Thời gian/công vi...